Monthly Archive: August 2010

0

Musaddis-e-Haali (Urdu only)

Karain Ghayr Agar But Ki Puja Tou Kafir Jo Thahrain Baita Khuda Ka Tou Kafir Kahay Aag Ko Apna Qibla Tou Kafir Kawakib Main Manay Karishma Tou Kafir Magar Mominoon Pay Kushada Hain Rahein...